Digitaal Onderhoudsboek

Ontdek het digitale onderhoudsboek

Een belangrijk onderdeel van de motor

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Account: de door Gebruiker aangemaakte account via de Website of App.
- Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Digitaal Onderhoudsboek.
- Certificaat: een verificatie certificaat van de motor van Gebruiker.
- Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die een Account aanmaakt waarmee Gebruiker een Certificaat kan aanmaken.
- Digitaal Onderhoudsboek: een produkt van de besloten vennootschap Motoroccasion B.V..
- Website: de website www.digitaalonderhoudsboek.nl

Artikel 2 - Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Digitaal Onderhoudsboek en Gebruiker en op het gebruik van de App of de Website door Gebruiker.
2.2. Digitaal Onderhoudsboek is bevoegd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
2.3. Indien een bepaling van Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 3 - Account

3.1. Gebruiker kan een account aanmaken via de Website of App. Per Gebruiker kan een (1) Account worden aangemaakt, waaronder meerdere motoren kunnen worden toegevoegd.
3.2. Digitaal Onderhoudsboek is gerechtigd - om welke reden dan ook - de aanvraag van een Account te weigeren of een reeds bestaande Account op te heffen.
3.3. De inloggegevens met betrekking tot het Account zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Gebruiker zal Digitaal Onderhoudsboek onmiddellijk informeren indien hij vermoedt dat de inloggegevens onbevoegd worden gebruikt.
3.4. Het Account wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. Gebruiker en Digitaal Onderhoudsboek kunnen op elk moment het Account beëindigen. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaats.

Artikel 4 - Certificaat

4.1. Het Certificaat kan worden aangevraagd via de Website of App.
4.2. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die op het Certificaat worden vermeld.
4.3. Het Certificaat wordt uitgegeven nadat een door Gebruiker geselecteerde dealer de juistheid van de gegevens ten behoeve van afgifte van het Certificaat heeft bevestigd.
4.4. De controle van de juistheid van de gegevens op het Certificaat door de dealer houdt uitdrukkelijk geen technische keuring van de motorfiets in.
4.5. Na bevestiging door een dealer wordt het Certificaat per e-mail of post aan Gebruiker toegezonden.
4.6. Het gebruik van het boek wordt voor alsnog kostenloos ter beschikking gesteld aan gebruiker.
4.7. Het Certificaat is eigendom van Gebruiker en heeft een geldigheidsduur van een (1) jaar.
4.8. Na ieder jaar dienen de gegevens op het Certificaat opnieuw door een door Gebruiker te selecteren dealer worden vastgesteld en dient het Certificaat voor een periode van 1 jaar te worden verlengd. Digitaal Onderhoudsboek zal Gebruiker hierover tijdig informeren.
4.9. Per motorfiets kan slechts een (1) Certificaat worden aangevraagd.
4.10. Bij verkoop van de motorfiets kan Gebruiker het Certificaat aan de koper van de motorfiets overdragen.

Artikel 5 - Rechten en verplichtingen Digitaal Onderhoudsboek

5.1. Digitaal Onderhoudsboek zal zich inspannen de Website en App aan Gebruiker ter beschikking te stellen.
5.2. Digitaal Onderhoudsboek garandeert niet dat de Website en App te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zijn. Tevens garandeert Digitaal Onderhoudsboek niet dat de Website of App vrij is van fouten, gebreken, virus of dat de Website of App actueel, compleet of accuraat is.
5.3. Digitaal Onderhoudsboek is gerechtigd de Website en/of App naar eigen inzicht te wijzigen of buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud of wijziging.

Artikel 6 - Intellectuele eigendom

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en App en alle overige bijbehorende goederen berusten bij Digitaal Onderhoudsboek.

Artikel 7 - Privacy

7.1. Digitaal Onderhoudsboek verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker die nodig zijn voor het in stand houden van de Website, App en het verificatie systeem in verband met de uitgifte van het Certificaat.
7.2. Gebruiker geeft door het aanmaken van een Account toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens en het ter beschikking stellen van deze persoonsgegevens aan derden, echter uitsluitend voor zover dat verband houdt met de uitgifte of verlenging van het Certificaat.
7.3. Gebruiker geeft toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens door de motordealer die hij heeft geselecteerd om de juistheid van de gegevens ten behoeve van de uitgifte van het Certificaat te bevestigen, onder meer voor het doen van (commerciële) aanbiedingen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1. Voor zover wettelijk is toegestaan, is Digitaal Onderhoudsboek niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of App, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Digitaal Onderhoudsboek.
8.2. Digitaal Onderhoudsboek is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens met betrekking tot de motorfiets van Gebruiker en als gevolg daarvan de uitgifte van een onjuist of onvolledig Certificaat.
8.3. Digitaal Onderhoudsboek en/of de door Gebruiker geselecteerde dealer zijn in verband met de uitgifte van het Certificaat ten opzichte van Gebruiker en/of derden in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van technische gebreken met betrekking tot de motorfiets van Gebruiker.
8.4. Digitaal Onderhoudsboek is te allen tijde gerechtigd het verificatie systeem, de Website en/of App en de uitgifte van Certificaten te beëindigen, zonder dat Digitaal Onderhoudsboek gehouden is tot het betalen van een schadevergoeding aan Gebruiker, uit welken hoofde dan ook.
8.5. De aansprakelijkheid van Digitaal Onderhoudsboek is te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 500,-.

Artikel 9 - Overmacht

9.1. Digitaal Onderhoudsboek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan onderbrekingen of stortingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen alsmede tekortkomingen van door Digitaal Onderhoudsboek ingeschakelde derden.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. Op het Account en alle overeenkomsten tussen Digitaal Onderhoudsboek en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen tussen Digitaal Onderhoudsboek en Gebruiker worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

Digitaal Onderhoudsboek
November 2016

De gegevens worden verwerkt, even geduld alsjeblieft...